Polityka prywatności

Poniższa Klauzula informacyjna ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez Stowarzyszenie Szkoła Walk KUMA-DE Państwa danych osobowych, względem których spełniono wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkoła Walk KUMA-DE działające przy ul. 3 Maja 24B, 05-080 Laski gmina Izabelin z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737419, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 8371851481, kontakt: tel. +48 692 373 535, e-mail: kontakt@kuma-de.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) marketingu usług, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);

d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub usługi prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz instytucji określonych w przepisach prawa, m.in. takich jak ZUS, US. Administrator nie udostępnia danych, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

a) prawo dostępu do danych - mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych;

b) prawo do sprostowania danych - mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c) prawo do usunięcia danych - mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;

d) prawo do przenoszenia danych - mają Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy;

e) prawo ograniczenia przetwarzania danych - mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania.

g) prawo do wycofania zgody - mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: kontakt@kuma-de.pl lub adres siedziby Administratora podany na wstępie.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe są dostępne pod linkiem: https://uodo.gov.pl/p/kontakt

6. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, że Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.